KORÁN

(výber)

O stvorení človeka


Nech je požehnaný ten, v ktorého ruke je kráľovstvo a ktorý má moc nad všetkým, ktorý stvoril smrť aj život, aby vás vyskúšal, kto z vás má najlepšie skutky. On je mocný, odpúšťajúci.
Ktorý stvoril sedmoro nebies nad sebou. V stvorení Milosrdného nevidíš disharmóniu. Opäť zodvihni zrak, či uvidíš nejakú trhlinu. Potom zdvihni zrak ešte dvakrát, vráti sa k tebe mĺkvy a vyčerpaný.
Veru najspodnejšie nebo sme vyzdobili svetlami a určili sme ich za kamene proti satanom, pre ktorých pripravujeme trest ohňom.
Nestvorili sme nebo a zem a čo je medzitým pre zábavu. 21:16
Stvorili sme vás, dali sme vám podobu a povedali sme anjelom: "Pokľaknite na zem pred Adamom".
Všetci pokľakli, okrem Iblísa. Boh sa ho opýtal: "Čo ti bráni, aby si sa neklaňal Adamovi?"
Iblís odpovedal: "Som lepší ako on, mňa si z ohňa stvoril a jeho iba z hliny"
Boh odpovedal: "Zostúp z raja. Nebudeš sa tu pyšne predvádzať.Odíď odtiaľto, zasluhuješ opovrhnutie"
Iblís hovoril: "Dožič mi odklad až do dňa vzkriesenia"
Boh odpovedal: "Dávam ti odklad"
Diabol odvetil: "Zato, že si ma odvrhol, pripravím ľuďom nástrahy. Budem ich prenasledovať odpredu i odzadu, sprava, zľava. Uvidíš väčšina ti bude neverná" 7:11-17
"Budem ľuďom skrášľovať ich pobyt na zemi a budem ich zvádzať na zlé. Budem navádzať všetkých, okrem tých, ktorí sú Tvojimi vernými."
Veru stvorili sme človeka v najkrajšej podobe. 95:4
Potom sme ho zase ponížili medzi najponíženejších. 95:5

O pozemskom živote


Veru stvorili Sme človeka na zármutok. 90:4
Lebo človek je tvor netrpezlivý, keď sa mu prihodí zlé je malomyseľný a keď sa mu vodí dobre je skúpy. 70:19-21
Má azda človek mať všetko, čo si želá? 53:24
Keby ste vlastnili poklady milosrdenstva Pána, strážili by ste ich z obavy pred spotrebovaním. Človek je tvor lakomý. Pozemský život je len klamlivé užívanie.3:143
Boh vám chce pomôcť, lebo vie, že človek bol stvorený ako slabý tvor. 4:28
Tento pozemský život nie je ničím, len zábavou a hrou. Príbytok na onom svete je skutočným životom. Keby o tom vedeli. 29:64
Vzývajte Pána pokorne a v tichosti, lebo On nemiluje výstredných ľudí. 7:55
Slúž svojmu Pánovi, kým nenadobudneš istotu. 15:99
Kto sa bojí Boha, tomu Boh uľahčí svoje príkazy. 65:4
Žiadna duša nemôže uveriť, ak nemá požehnanie od Boha. 10:99
Ak budete trestať, trestajte tak ako vám bolo ublížené. Ak však trpezlivo znášate zlé, je to lepšie pre všetkých. 16:126
Boh vás netresce za nerozvážnosť vašich slov. Trestať vás bude za úmysel vášho srdca. Boh je odpúšťajúci a láskavý. 24:225
A nenazývajte tých, ktorí na Božích cestách padnú - "Mŕtvi", ale živí aj keď nerozumiete prečo. 17:154

O pokušení a hriechu


Každej duši my ukladáme iba toľko, na čo vystačí. 7:42
Všetkých skúšame dobrým i zlým a všetci sa ku nám vrátia. 21:35
Veru budeme vás skúšať, kým medzi vami nerozoznáme horlivých a stálych, a preskúmame správy o vás. 47:31
Ak sa vystríhate ťažkých hriechov, dostane sa vám odpustenia a s veľkou pýchou prídete do raja. 4:31
Všetko čo vydáte v tomto boji, vám bude uhradené. 8:60
Lebo s ťažkým prichádza ľahké. 94:5
Tí, čo majú srdcia choré snáď nevidia, že sú v každom roku raz, alebo dvakrát vystavení pokušeniam, no aj tak nerobia pokánie a nepoučia sa. 9:125
Nestaraj sa o tých, ktorí pokladajú náboženstvo za hru a žart a zmámil ich život pozemský. 6:70
Koho nechal Boh zblúdiť, tomu ty nepomôžeš. 4:143
Satan im sľubuje a vzbudzuje vášne, avšak to, čo on sľubuje nie je nič iné iba klam. 4:120
On a jeho druhovia sa pozerajú na vás, vy ich však nevidíte. 7:27
A napokon povie: "Pravdivý sľub vám dal iba Boh, ja som svoj nemohol splniť, nemal som nad vami žiadnu moc. Mne nič nevyčítajte, lež sebe samým. Veru pre neveriacich je pripravený hrozný trest". 14:22
Do každého mesta sme dali najväčších hriešnikov, aby tam pripravovali úklady. Títo si vlastné úklady chystajú na seba a ani o tom nevedia. 6:123
Neveria tomu čo Boh zjavil, z čírej závisti, že Boh prejavuje svoju milosť tomu zo svojich služobníkov, komu chce. 11:90
Kto je neveriaci, tomu sa jeho nevera vráti. 35:39
Títo prepadli bludu a čakajú vodu, odkiaľ nikdy nepríde. 13:14
Ich srdcia ostali tvrdé a diabol im ich skutky vychválil. 6:43

O posmrtnom živote


Priali ste si smrť, skôr ako ste ju stretli. A keď ste ju mohli vidieť na vlastné oči, ušli ste pred ňou. 3:143
Boh si berie k sebe duše zomrelých, aj duše tých, ktorí nezomreli, počas spánku. 39:42
On jediný vám v noci život berie a vie čo robíte cez deň. Keď príde vaša hodina, zobudí vás. Vrátite sa k Nemu a povie čo ste robili. 6:60
V deň vzkriesenia Ho budete chváliť a bude sa vám zdať, že ste len krátko spali. 17:52
A čo sa týka toho, komu bude daná kniha do pravej ruky, jeho zúčtovanie bude ľahké, a radostne sa vráti k svojim. 84:7
Aby Boh mohol oddeliť zlé od dobrého, zlých poštval proti sebe, aby ich napokon zhromaždil v pekle. Takíto prepadnú záhube. 8:37
Kto k Pánovi ako hriešnik príde, pre toho je pripravené peklo, v ňom ani nezomrie, ani nežije. 20:74
Zázraky sme ukázali ľuďom pevnej viery. 14:118
A tí čo uverili, či kresťania, židia, sabejci, polyteisti, alebo modlári. Boh bude medzi nimi rozlišovať v deň zmŕtvychvstania, lebo on je svedkom všetkých vecí. 22:17

O Bohu jedinom


Boh je ľútostivý a odpúšťajúci. 4:152
Ku každému národu prišiel posol. 10:47
Veru vyslali sme Noema a Abraháma a dali sme jeho potomstvu proroctvá a Písmo. Niektorí z nich boli vedení správne, mnohí z nich však boli hriešní.
Veru, dali Sme Mojžišovi Knihu, po ňom sme poslali iných poslov, Máriin Ježiš, posilnený Duchom Svätým mal moc konať zázraky. 11:87
Povedz: "Vzývajte Boha alebo Milosrdného. Ktorýmkoľvek menom ho nazývate, len Jemu jedinému to patrí. Pri modlitbe nehovor veľmi nahlas, ani veľmi potichu." 17:111
Tí, ktorých uctievate popri Bohu, sú rovnakými služobníkmi ako vy. Len si ich uctievajte a nech odpovedia ak sú pravdovravní. 7:194
A tí, ktorých vzývajú namiesto Neho, sa za nich nemôžu prihovoriť, okrem tých, ktorí dosvedčujú a poznajú pravdu. 43:86
Nehádajte sa s ľudom Písma, iba ak v najlepšom úmysle, okrem tích, ktorí konali neprávosti. Tí, ktorí sa hádajú o Bohu, potom ako ho vypočuli, tých základ je falošný u ich Pána. Príde na nich hnev a prísny trest. 42:16
Vravte, veríme tomu, čo nám bolo zoslané a čo bolo zoslané vám. Náš Boh a váš Boh je jediným Bohom a Jemu sme odovzdaní. 29:46
Tým, ktorí veria v Boha a Jeho poslov a nerobia medzi nimi rozdiel, tým sa dostane dobrej odmeny. Predpisovali sme im len to, aby sa usilovali zapáčiť Bohu, a oni nedbali na to tak, ako dbať mali.
Veriacim medzi nimi sme však dali ich odmenu, ale mnohí z nich boli hriešní. 57:26-27

O Zvestovaní panej Márii


Aj Máriu, dcéru Imránu, ktorá si chránila panenstvo. Preto sme do nej vdýchli svojho ducha a uverila slovám svojho Pána a Jeho Písmu a bola jednou z pokorných. 66:12
A tiež povedz o Márii, ktorá panenstvo svoje strážila a ktorej Sme vdýchli cez Ducha Svätého syna, ona,i jej syn, to sú znamenia Božie. 21:91
Spomeň si, ako anjeli povedali: "Mária! Boh Ťa vyvolil spomedzi všetkých žien na svete a urobil ťa čistou. Mária, počúvaj svojho Pána, vzývaj Ho a klaňaj sa spolu s tými, čo sa klaňajú."
Toto je jedna z tajných správ, ktoré ti zvestujeme. Nebol si medzi tými, ktorí ťahali lós o to, kto z nich sa má starať o Máriu a nebol si ani medzi tými, ktorí sa o to hádali.
Anjeli prehovorili: "Pozri, Mária, Boh ti oznamuje správu o Slove, ktoré pochádza od Neho. Jeho meno bude Mesiáš, Ježiš, syn Márie, bude vo vážnosti na tomto i onom svete a bude blízko Boha postavený. Bude už v kolíske hovoriť k ľuďom ako dospelý a bude dobrý."
Mária prehovorila: "Môj pane, ako môžem mať syna, keď sa ma žiadny muž nedotkol?"
Dostalo sa jej odpovede: "Boh stvorí, čo chce, ak sa tak rozhodne, povie Staň sa!" a stane sa. A Boh ho naučí Písmu, múdrosti, Tóre a Evanjeliu. Pôjde ako posol ku deťom Izraela a takto povie: "Prišiel som k vám s posolstvom od vášho Pána. Z hliny vytvorím podobu vtáka, vdýchnem mu život a s požehnaním Boha vzlietne. Uzdravím s Božím dovolením slepého, uzdravím malomocného, vzkriesim mŕtvych a odhalím vám čo jete a čo uchováte vo vašich príbytkoch. Toto sú znamenia pre vás, ak veríte. Prišiel som, aby som potvrdil, čo bolo predo mnou zjavené z Tóry, aby som vám dovolil robiť veci doteraz zakázané. Prišiel som k vám so znamením od vášho Pána. Bojte sa Boha a poslúchajte ma. Boh je mojím i vaším Pánom, preto Mu slúžte. To je správna cesta.
Keď Ježiš vybadal, že neveria, opýtal sa:
"Ktorí z vás chcú byť mojimi pomocníkmi u Boha?"
Odpovedali apoštoli:
"My budeme pomocníkmi Božími, uverili sme v Boha a buď svedkom, že sme moslimovia. Pán náš, uverili sme v to, čo si nám zjavil a nasledovali sme posla. Zapíš nás medzi tých, ktorí vydávajú o ňom svedectvo."
Vymysleli si ľsti a Boh si tiež vymyslel ľsti. Boh dokáže najlepšie vymýšľať ľsti. Spomeň si ako Boh povedal:
"Ježiš, vezmem Ti život a chcem Ťa vyzdvihnúť ku Mne a zbavím ťa nevercov. Postavím tých, ktorí ťa budú nasledovať, nad tých, ktorí neuverili až do dňa vzkriesenia. Potom sa ku Mne navrátite a tam vás rozsúdim v tom, v čom ste sa preli." 3:42-55
Poslali sme k nej Ducha Svätého, ktorý sa zjavil ako normálny muž.
Mária povedala:
"Utiekam sa pred tebou k Milosrdnému, ak sa ho aj ty bojíš"
Muž povedal:
"Ja som posol tvojho Pána, aby som ťa obdaroval čistým chlapčekom"
Mária povedala:
"Ako môžem oťarchavieť, keď sa ma ešte žiaden muž nedotkol - a ja nie som nepočestná"
Muž povedal:
"Stane sa ako náš Pán prikázal. To je úloha pre Neho ľahká a bude to znamenia pre ľudí i prejavom Nášho milosrdenstva." 19:17-21

O Ježišovi Kristovi


Potom sme v ich stopách vyslali Našich poslov. Vyslali sme Ježiša, syna Márie, dali sme mu Evanjelium a do sŕdc jeho nasledovníkov sme vložili láskavosť a milosrdenstvo. Rehoľníctvo si však vymysleli sami.
Vy, ktorí veríte, buďte Božími pomocníkmi, ako povedal svojim učeníkom Ježiš, syn Márie:
"Ktorí sú mojimi pomocníkmi na Božej ceste?"
Učeníci odvetili:
"My sme Božími pomocníkmi"
Časť detí Izraela uverila a druhá časť neverila. Veriacim sme pomohli proti ich nepriateľom a zvíťazili. 61:14
A Ježiš, syn Márie, povedal:
"Deti Izraela, ja som Božím poslom k vám, potvrdzujúcim Tóru, ktorá bola predo mnou a zvestujúcim posla, ktorý má prísť po mne,
ktorého meno je Ahmad."
Keď však prišiel k nim so zreteľnými znameniami povedali:
"Toto je zrejmý čarodejník" 61:6
Z našej vôle kráčal Ježiš po stopách prorokov, aby potvrdil čo bolo z Tóry pred nimi zjavené a dali sme mu Evanjelium. 5:46
Veď Ježiš nie je ničím, len služobníkom, voči ktorému sme boli milostiví a urobili sme z neho príklad pre deti Izraela.
Veru, on slúži tomu, aby ste vedeli o Hodine. 43:59
Prekliali Sme ich, že voči Márii viedli ohováračské reči a tiež preto, lebo hovorili:
"Pozri zabili sme Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho."
Veru oni ho nezabili ani neukrižovali, im sa len tak zdalo, ale ukrižovali naňho sa podobajúceho. Tí, ktorí majú rozdielne mienenie,
sú v skutočnosti na pochybách o ňom. Nemajú o ňom žiadne poznatky, ale majú len dohady. V skutočnosti ho neusmrtili. 4:157

O Trojici


Boh sa spýtal:
"Ježiš, bol si to snáď ty, kto ľuďom povedal: Vezmite si mňa a moju matku ako dve Božstvá vedľa Boha?"
A Ježiš odpovedal:
"Neprináleží mne, aby som hovoril, na čo nemám právo. Keby som to povedal, Ty by si to dobre vedel, lebo Ty vidíš do mojej duše, ja však neviem, čo je v Tvojej. Ty jediný poznáš všetky tajomstvá". 5:116
Vlastníci Písma, neprekračujte vašu vieru a hovorte o Bohu pravdu! Mesiáš Ježiš, syn Márie, je poslom Božím, je slovom Boha, ktoré vložil do Márie a duchom z neho vychádzajúcim. Verte v Neho a jeho poslov a nehovorte
"Trojica"
bude to pre vás lepšie. Boh je jediným Bohom a je povznesený nad to,aby mal syna. Jemu patrí všetko, čo je na nebesiach a na zemi. 4:171
Sú neveriaci, ktorí hovoria:
"Mesiáš, syn Márie, je Boh"
A Mesiáš povedal:
"Synovia Izraelskí, ctite si Boha, môjho i vášho Pána. Lebo tomu, kto okrem Boha jediného bude vyznávať bohov iných, tomu Boh zakázal raj a jeho obydlím bude oheň pekelný. Neveriaci nenájdu ochrancov."
Nevercami su tí, ktorí vyhlasujú:
"Boh je tretí z trojice",
kým božstvo neexistuje okrem Boha jediného. A ak neprestanú takéto nepravdy rozširovať, postihne ich prísny trest. 5:72-73
Židia hovoria:
"Uzair je syn Boží"
kresťania hovoria zas:
"Kristus je syn Boží"
Takto napodobňujú reč nevercov pred nimi. Nech ich Boh zahubí. Akí sú len nerozumní. 6:30
Písmo je aj preto, aby varovalo tých, ktorí hovoria, že Boh si prisvojil syna, hoci nemajú o tom žiadnych poznatkov. Sú to len jedovaté lživé slová vychádzajúce z ich úst. 18:4
Ak ťa obviňujú z klamstva, tak už tí čo žili pred nimi obviňovali z klamstva svojich poslov, ktorí k nim prišli so zjavnými znameniami, s Písmami a osvietenou Knihou. 35:25

O moslimoch a kresťanoch


Zistíš, že ľudia, ktorí sú najväčšími nepriateľmi veriacich, sú židia a pohania, ktorí k Bohu pridružujú iných. A naopak najväčšími priateľmi veriacich su tí, ktorí vyhlasujú:
"Sme kresťanmi"
Je to preto, že sú medzi nimi kňazi, ktorí to dosvedčujú. 5:82
Židia i kresťania hovoria:
"My sme dietky i miláčikovia Boží"
ty im takto odpovedz
"Prečo vás teda trestá za vaše hriechy?"
Nie je to tak, ste ľudia z tých, ktorých on stvoril. Odpúšťa a trestá, koho On chce. Jeho je panstvo nad nebom i zemou. K nemu sa všetci vrátime.5:18